Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLAS KLIENTA SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOVFA je v zmysle § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní oprávnený získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať alebo inak spracúvaťosobné údaje na účely vykonávania finančného sprostredkovania, identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie, na účely ochrany adomáhania sa práv FA voči klientom, zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností FA, a to vrozsahu stanovenom v § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní. Osobné údaje sa v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní budúspracúvať po dobu poskytovania finančnej služby a po dobu, počas ktorej je FA povinný archivovať dokumenty obsahujúce osobné údaje.Osobné údaje spracúvané FA, ktoré presahujú rozsah podľa § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní alebo sú spracúvané na iné účely nežtie, ktoré sú uvedené v § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní, sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskehoparlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v zmyslektorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanieopatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti klienta. Spracúvanie osobných údajov nad rámec § 31 zákona o finančnomsprostredkovaní je realizované za účelom uzatvorenia zmluvy na klientom zvolený produkt finančnej služby. Osobné údaje klienta sú natakomto právnom základe spracúvané za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy. Následné spracúvanie takýchto osobných údajov vyplýva zpostavenia FA aj ako sprostredkovateľa finančnej inštitúcie, na základe ktorého je FA oprávnený spracúvať takéto osobné údaje po dobuposkytovania finančnej služby a po dobu, počas ktorej je FA povinný archivovať dokumenty obsahujúce osobné údaje spracúvané za účelomvykonávania finančného sprostredkovania.Klient vyhlasuje, že informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré je FA povinný poskytnúť klientovi ako dotknutej osobe pri získavaníosobných údajov v zmysle § 19 Zákona o ochrane osobných údajov mu boli poskytnuté prostredníctvom samostatného dokumentuPodmienky spracúvania osobných údajov

           
Pozor!

Kontakt

Adresa: Masarykova 2, 040 01 Košice

Tel.: +421 917 55 66 16

Email: poisteny@poisteny.sk